W dniu 12.02.2021 roku ukazało się na łamach Forum Akademickiego
oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) w sprawie znowelizowanego
wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych.

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/oswiadczenie-komisji-ewaluacji-nauki/

Oświadczenie zawiera informację na temat tych pozycji w znowelizowanym
wykazie czasopism punktowanych, które nie były przedmiotem obrad i
rekomendacji Komisji Ewaluacji Nauki.